Privacybeleid

ERA Nederland NV

Privacyverklaring ERA Nederland NV

Dit is de privacyverklaring van ERA Nederland N.V. (hierna: ERA of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe ERA omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, aangesloten makelaars (franchisenemers, hierna: ERA makelaars), leveranciers en partners. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

ERA houdt zich aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Zij respecteert de privacy van haar bezoekers en ieder ander die gebruik maakt van haar website en/of online diensten.

Is er sprake van dienstverleningsovereenkomst met een ERA-makelaar of via wiens bemiddeling u een huis koopt. Dan is ook de aanvullende privacyverklaring van de NVM van toepassing. Deze NVM privacyverklaring is aanvullend en waar nodig overstijgend op het privacybeleid zoals beschreven op deze webpagina. U vindt deze NVM privacyverklaring op: https://www.era.nl/NVM+privacyverklaring 

ERA Juridisch Digitaal

Contactgegevens

ERA Nederland N.V.
Soestdijkseweg Zuid 13
3732HC De Bilt
https://www.era.nl

Heeft u vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@era.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. ERA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of de diensten van de ERA makelaars. Via een automatische koppeling ontvangt ERA ook persoonsgegevens die door ERA makelaars worden vastgelegd in haar kantoorautomatiseringssystemen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 •  Contactgegevens
 •  Foto’s en video’s van onroerend goed
 • Transactiegegevens
 •  Overige info verstrekt aan makelaars


Deze persoonsgegevens wordt door ERA Nederland NV gebruikt ter verbetering van haar dienstverlening en die van onze ERA makelaars, het uitvoeren van overeenkomsten en het bevorderen van de communicatie met ERA makelaars, prospects en relaties.

ERA verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Doelen en grondslagen

ERA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
 2. U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 3. Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 4. Het koppelen van consument aan een aangesloten makelaar bij u in de buurt.
 5. Beoordelen van ERA makelaars door consumenten
 6. ERA analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 7. ERA volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.


De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval:

 • het verlenen van toestemming;
 • het sluiten en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met u;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ERA of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uw locatiegegevens worden door ERA gebruikt om u in contact te brengen met de dichtstbijzijnde aangesloten makelaar. Voor het overige maakt ERA geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen.

Bewaartermijnen en Locatie

ERA bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van ERA te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Uitgebreide informatie over bewaartermijnen zoals ERA die hanteert leest u in de uitgebreide privacyverklaring van de NVM. https://www.era.nl/NVM+privacyverklaring 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

ERA bewaart uw persoonsgegevens op servers in Nederland. 

Delen van persoonsgegevens met derden

ERA deelt uw persoonsgegevens alleen met ERA makelaars als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (match maken) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In de overeenkomst met onze ERA makelaars en met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ERA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken

ERA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Meer over het gebruik van cookies vindt u op https://www.era.nl/privacy_cookiebeleid

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ERA en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@era.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen via privacy@era.nl.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

ERA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

ERA heeft een externe deskundige ingeschakeld als functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Deze functionaris is ook geregistreerd bij de autoriteit voor de gegevensbescherming (AP). Deze deskundige ziet gevraagd en ongevraagd toe op de bescherming van uw gegevens.

De ERA FG rapporteert direct aan de directie van ERA Nederland NV.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik of contact op wil nemen met de ERA FG, neem dan contact op via privacy@era.nl.

De Bilt, 30 april 2018